Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.powerplaysklepsklep.com.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.POWERPLAYSKLEP.COM.PL

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Sposoby płatności

 7. Koszt, termin i sposoby dostawy

 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 9. Gwarancja produktu

 10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 11. Prawo odstąpienia od umowy

 12. Własność intelektualna

 13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

 14. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.powerplaysklep.com.pl prowadzony jest przez Angelinę Zbyl wykonującą działalność gospodarczą pod firmą KONSOLEK Angelina Zbyl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Śląska 17, 43-254 Krzyżowice, NIP: 6472542970, REGON: 242729245, adres poczty elektronicznej (e-mail): orders@powerplaysklep.com.pl, tel. +48 515 515 108

 2. Sklep www.powerplay.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.powerplay.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.powerplay.com.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 6. Sklep www.powerplay.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe albo używane, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.powerplay.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.powerplay.com.pl użyte są w celach informacyjnych.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.powerplay.com.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.powerplay.com.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.powerplay.com.pl

 9. SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCAAngelina Zbyl wykonująca działalność gospodarczą pod firmą KONSOLEK Angelina Zbyl, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1E, 44-200 Rybnik, NIP: 6472542970 , REGON: 242729245.

 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. UMOWASPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 12. USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. USŁUGAELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

 2. prowadzenie Konta w Sklepie,

 3. korzystanie z Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.powerplay.com.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 09:30 do 17:30. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17:30, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   • niniejszy Regulamin.

  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki. 

 10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 11. Po wyrażeniu chęci oceny zakupu na Ceneo wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

 3. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DOTPAY),

 4. płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  49 1050 1676 1000 0092 3672 7682 (ING Bank Śląski) KONSOLEK Angelina Zbyl, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1E, 44-200 Rybnik, NIP: 6472542970. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatnościKlient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

      

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost-u lub firmy kurierskiej (za pośrednictwem apaczka.pl).

 3. Klient może odebrać Produkt osobiście w jednym z punktów sprzedaży pod adresami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu.

 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 1. Czas kompletowania Produktu wynosi 1 Dzień Roboczy.

 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1 Dzień Roboczy (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wysylka@powerplaysklep.com.pl

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Niektóre nowe Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wszystkie używane Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Okres gwarancji dla nowych Produktów jest uzależniony od producenta lub dystrybutora i wynosi od 12 do 24 miesięcy oraz jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 4. Okres gwarancji dla używanych Produktów wynosi 30 dni i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 5. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wysylka@powerplaysklep.com.pl lub pisemnie na adres:ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1E, 44-200 Rybnik.

 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Powerplay ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1E, 44-200 Rybnik.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wysylka@powerplaysklep.com.pl

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 3. w której przedmiotem świadczenia jest kod na dostęp do zawartości cyfrowej, np. kody Playstation Network czy Xbox Live.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.powerplay.com.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Angeliny Zbyl wykonującej działalność gospodarczą pod firmą KONSOLEK Angelina Zbyl, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1E, 44-200 Rybnik, NIP: 6472542970, REGON: 242729245. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.powerplay.com.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.powerplay.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

  1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

  4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 2. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

REGULAMIN PROMOCJI KARTA RABATOWA

 

Informacje ogólne:

1) Organizatorem Promocji „Karta Rabatowa” jest firma Konsolek Angelina Zbyl z siedzibą w Rybniku 44-200 ul. Skłodowskiej-Curie 1e

2) Miejscem realizacji Programu (zwanymi dalej sklepami) są sklepy pod szyldem „Powerplay” zlokalizowane w:

- Rybniku ul. Skłodowskiej- Curie 1e

- Żorach. Moniuszki 5

- Jastrzębiu Zdroju  Harcerska 2a

- Gliwicach  Alekasandra Skowrońskiego 26a 

 

3) Miejscem realizacji Programu nie jest sklep internetowy Organizatora prowadzony pod adresem powerplay.com.pl.

4) Promocja trwa od 1 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020.

5) Pojęcia „Karty Promocyjna”, „Karty stałego klienta” „Karta Rabatowa” są przez Organizatora używane zamiennie na potrzeby marketingowe.

6) Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko charakter informacyjny i promocyjny.

7) W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci korzystający z usług firmy. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz  Klienci dokonujący zakupów hurtowych.

8) Udział w Promocji jest dobrowolny.

Zasady promocji:

1) Warunkiem udziału w promocji jest odebranie od Organizatora „Karty Rabatowej” wydawanej w sklepach Powerplay, przez pracowników na wniosek Klienta. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie odebrania karty.

2) „Karta Rabatowa” daje jej posiadaczowi prawo do zbierania pieczątek i odbierania nagród, o których szczegółowo mowa w punkcie 6 Regulaminu.

3) Obowiązującymi „Kartami Rabatowymi” są wyłącznie karty wydane przez Organizatora. Obowiązującymi pieczątkami są wyłącznie pieczątki przyłożone przez Organizatora.

4) Każdy zakup gry lub funko-pop za kwotę minimum 10 zł (dziesięciu złotych) w trakcie trwania promocji upoważnia do otrzymania pieczątki.

5) Jednorazowy zakup kilku gier lub funko-pop na 1 paragonie upoważnia do zebrania kilku pieczątek, jednak by za dany produkt przyznana mogła być pieczątka, jego wartość nie może być niższa niż 10 zł. W przypadku zakupu jednorazowo więcej niż 6 produktów objętych promocją automatycznie pozostałe pieczątki przenoszone są na kolejną kartę.

6) Za zebranie 6-ciu pieczątek na „Karcie Rabatowej” posiadacz karty otrzymuje 20 zł do wykorzystania na dowolną grę lub akcesorium z oferty sklepu.

7) Pieczątki nadawane są przez sprzedawcę w chwili dokonania zakupu, nie ma możliwości późniejszego przyznania pieczątek na podstawie zebranych paragonów, czy innych potwierdzeń zakupu.

8) Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego przeprowadzanie akcji promocyjnych, w których będzie możliwość zdobycia większej ilości pieczątek za zakup wybranych i wymienionych w akcjach promocyjnych produktów. Informacje o tego typu akcjach pojawiać się mogą na firmowym Fanpage, stronie firmowej lub w sklepach organizatora.

9) Promocja dotycząca „Karty Rabatowej” nie łączy się z innymi zniżkami oraz promocjami. Posiadacz Karty Rabatowej sam wybiera korzystniejszy dla niego wariant.

10) W przypadku gdy „Karta Rabatowa” lub pieczątki znajdujące się na karcie, przekazane Organizatorowi przez Uczestnika budzą wątpliwości co do ich autentyczności, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika okazania paragonów dokumentujących zakupy, za które pieczątki otrzymał, a jeśli Uczestnik nie jest w stanie udowodnić w taki sposób autentyczności kart lub pieczątek, Organizator może odmówić przyznania rabatu.

11) Pieczątki z kilku kart nie podlegają sumowaniu. Premie rabatowe otrzymane z tytułu uzbierania kompletów pieczątek na różnych kartach nie łączą się i mogą być zrealizowane w trakcie jednego zakupu.

12) Za zakupy dokonane przy wykorzystaniu przyznanego rabatu Uczestnik nie otrzymuje pieczątek, niezależnie od kwoty i ilości produktów, na jaką zakupy zostają dokonane. Minimalna wartość zakupy by możliwe było naliczenie rabatu to 20,01 zł (dwadzieścia złotych i jeden grosz).

13) Karta Rabatowa ważna jest do 31.12.2020. Firma Konsolek Angelina Zbyl zastrzega sobie prawo możliwości przedłużenia ważności akcji promocyjnej na kolejne miesiące. Umożliwiając przepisanie przez pracownika zdobytych pieczątek na nową kartę, po okazaniu przez klienta karty, która z dniem 31.12 2020 traci ważność, karta nieważna zostanie zniszczona. Informacja o ewentualnym przedłużeniu akcji pojawi się w regulaminie, na stronie firmowej, Facepage firmowy, oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora.   

14) Pojawienia się informacji o zakończeniu akcji promocyjnej „Karta Rabatowa”, jest równoznaczne z zakończeniem udzielania przez pracowników pieczątek za zakupy dokonywane przez Klientów. Wszystkie zebrane rabaty wykorzystać będzie można przez rok od zakończenia akcji. W przypadku zebrania kompletu pieczątek udzielony będzie pełen rabat w wysokości 20 zł. Klient, który nie zebrał kompletu pieczątek podczas akcji promocyjnej, ma prawo otrzymać rabat na swoje zakupy proporcjonalnie do ilości zebranych pieczątek (5 pieczątek przeliczone zostanie na rabat o wartości 17 zł, 4 zebrane pieczątki na „Karcie Rabatowej” przeliczone  zostaną na rabat o wartości 14 zł, zebranie przez klienta 3 pieczątek pozwoli mu na uzyskanie rabatu o wartości 10 zł, 2 pieczątki to rabat o wartości 7 zł  i 1 pieczątka zebrana na „Karcie Rabatowej” daje rabat  o wartości 4 zł). Jednak wymiana niepełnej „Karty Rabatowej”  możliwie jest to dopiero po zakończeniu akcji promocyjnej,  w trakcie jej trwanie akcji promocyjnej nie ma możliwości przeliczenia wartości zebranych pieczątek na rabat

15) W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży karty, klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania duplikatu karty. Może on otrzymać nową kartę, jednak nie zostaną przepisane dotychczas zebrane pieczątki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za starty klienta w momencie zgubienia lub kradzieży karty. W interesie klienta jest dbanie o jej bezpieczeństwo. Karta nie może być przekazywania ani wykorzystywana przez osoby trzecie do zbierania pieczątek za ich zakupy. Wszelkie stwierdzone próby przekazywania karty uznawane będą, za dobrowolną rezygnację z udziału w akcji a karta straci ważność.

16) Regulamin Karty Rabatowej od 01.06.2020r do odwołania.

17) Firma Konsolek Angelina Zbyl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.  Wszelkie zmiany obowiązywać od opublikowanie go na stornie firmowej Organizatora.

Reklamacje:

 1. Nad zapewnieniem prawidłowości przeprowadzenia Promocji czuwa Organizator.
 2. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Promocji z niniejszym Regulaminem Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia Organizatorowi reklamacji na piśmie, przesłane Organizatorowi listem poleconym w terminie do 7 dni od zakończenia promocji tj. do dnia 31.12.2020. na następujący adres: Powerplay ul. Skłodowskiej – Curie 1e 44-200 Rybnik lub drogą elektroniczną na adres wysylka@powerplay.com.pl.
 3. Niezgłoszenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika roszczeń dotyczących Promocji.
 4. W reklamacji Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane:
 • Imię i nazwisko,
 • dokładny miejsce zamieszkania Uczestnika Promocji,
 • opis reklamacji oraz szczegółowe uzasadnienie reklamacji, a także załączyć wszelką możliwą dokumentację opisującą i wyjaśniającą problem.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.
 2. Organizator rozpatrzy i powiadomi Uczestnika Promocji o wyniku postępowania reklamacyjnego. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub niezawierające wymaganych i wskazanych w niniejszym Regulaminie danych, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

Postanowienia końcowe:

1) Organizator zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do odwołania Promocji dowolnym momencie jej trwania.

2) Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, sklepach stacjonarnych Organizatora oraz na firmowym Facebooku i stronie powerplay.com.pl w zakładce Regulamin.

 

 

 

 

Druk reklamacyjny

2015 © powerplay.com.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone  Mapa Strony
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl